Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar indienen
Burgers die het niet eens zijn met een beslissing van een bestuursorgaan (gemeente of een overheidsinstantie zoals het UWV of de SVB), kunnen daartegen bezwaar maken. U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan.
U kunt dit voorbeeld aanpassen en geschikt maken voor uw persoonlijke situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.


Termijn voor indienen bezwaarschrift
U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. In de beslissing waartegen u bezwaar maakt, staat binnen welke termijn u het bezwaarschrift moet indienen en waar u het bezwaarschrift naar toe moet sturen. De bezwaartermijn is meestal 6 weken, d.w.z. dat het bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beslissing bij het bestuursorgaan binnen moet zijn. Wordt het bezwaarschrift buiten deze termijn ingediend, dan is het bezwaarschrift te laat en kan deze niet worden behandeld.

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaarschrift te schrijven of wilt u uw bezwaren onderbouwen met bewijzen of (medische, financiële of andere) stukken, dan kunt u dit in uw bezwaarschrift aangeven.
Een korte motivering van de redenen ('gronden') van het bezwaar wordt geaccepteerd. Maar het is wel van belang dat u tenminste één concrete bezwaargrond aangeeft als reden waarom u het niet eens bent met de bestreden beslissing. Met een concrete bezwaargrond wordt bedoeld een feitelijke grond d.w.z. een standpunt ten aanzien van de overwegingen van het bestreden besluit waarmee duidelijkheid wordt verschaft over het punt of de punten, waarmee u het niet eens bent. Vervolgens verzoekt u om uitstel voor het indienen van de gronden van uw bezwaar. U krijgt een brief van de instantie die de beslissing heeft genomen, met een uitsteltermijn voor het indienen van de gronden en/of het toesturen van nadere stukken.

Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf. Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
Stuur ook kopieën mee van andere stukken die uw bezwaren kunnen onderbouwen.


Behandeling van het bezwaarschrift
Het bestuursorgaan neemt het bezwaarschrift in behandeling. Vaak krijgt de indiener van het bezwaarschrift een uitnodiging voor een hoorzitting. Het is mogelijk u tijdens de hoorzitting te laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan moet u die persoon een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegeven.

Vervolgens neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaarschrift. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.


Beroep bij de bestuursrechter en hoger beroep
Als het bestuursorgaan een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, ontvangen u en eventuele betrokkenen daarvan bericht. Het bestuursorgaan geeft de reden van de beslissing aan. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken beroep instellen. Bij de beslissing staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.
Voor de behandeling van het beroep, vraagt de bestuursrechter alle stukken op bij het bestuursorgaan dat de beslissing nam op het bezwaar. Meestal houdt de rechter een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting stelt de rechter vragen aan de partijen en kunnen de partijen hun standpunt mondeling toelichten. De rechter kan besluiten om een rechtszitting achterwege te laten en een beslissing op basis van de stukken te nemen.

Mensen die het niet eens zijn met het oordeel van de bestuursrechter, kunnen in hoger beroep gaan.

Voor het indienen van een (hoger) beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.


Kosten bezwaarschriftprocedure
Een bezwaarschriftprocedure kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring af laten leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. U kunt het bestuursorgaan vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van het bestuursorgaan herroepen, dan moet het bestuursorgaan een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.


Voorlopige voorziening
Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt de voorzieningenrechter dan vragen tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Deze voorziening geldt in beginsel tot het moment dat er op het bezwaar wordt beslist. U kunt bijvoorbeeld de voorzieningenrechter vragen om de werking van de beslissing te schorsen. Dit betekent dat het bestuursorgaan de beslissing niet mag uitvoeren zolang het bezwaarschrift nog in behandeling is. U kunt de rechter echter ook vragen om voorlopig te krijgen wat het bestuursorgaan u tot dusver neit heeft willen verlenen.

Aan de voorlopige voorzieningsprocedure zijn kosten verbonden.

Meer algemene informatie

Bereikbaarheid

De Ombudsman Sociaal Domein is op de volgende manieren te bereiken:

telefonisch
06-83 79 25 54 (rechtstreeks op maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur)
050-727 15 05 (wanneer niet bereikbaar op bovenstaand nummer en op vrijdag: met het secretariaat van Zorgbelang Drenthe)

Meldingsformulier

Wilt u uw melding schriftelijk doen, dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Deze kunt u per email of per post aan de Ombudsman Sociaal Domein toesturen.

per email

klik hier

per brief
Ombudsman Sociaal Domein
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV ZUIDLAREN


Algemene informatie

Meer weten over de Ombudsman Sociaal Domein?
Download hier de folder Ombudsman Sociaal Domein 'Vragen of klachten over de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Doe er iets mee!'
Download hier de poster 'Ombudsman Sociaal Domein, voor inwoners van de gemeente Emmen'
Voor organisaties: wilt u posters/folders per post ontvangen? Vraag ze aan per mail, klik hier