Actueel

Vacature projectmanager leefbaarheid en zorg

... Lees meer

Praat mee! Is de zorg in Drenthe in de toekomst nog voor iedereen beschikbaar?

... Lees meer

Basiszorg, nu en in de toekomst. Vul de enquête in

... Lees meer

Nieuws

Aandacht voor iedereen

23-04-2012

Wmo-raden en lokale belangenorganisaties kunnen een beroep doen op het programma 'Aandacht voor iedereen' om te zorgen dat zij in hun adviserende en belangenbehartigende rol een gesprekspartner zijn richting gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders.

Begeleiding op maat bij uitbreiding Wmo voor lokale belangenbehartigers en Wmo-raden
De Koepel Wmo-raden en tien patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties hebben in het programma ‘Aandacht voor iedereen’ de handen ineen geslagen zodat dat hun gemeenschappelijke (ervarings)kennis optimaal benut wordt bij het verder vormgeven van de Wmo in de lokale praktijk.
Het programma - dat in maart 2012 van start is gegaan en zal doorlopen tot medio 2014 - voorziet Wmo-raden en lokale belangenorganisaties (van gehandicapten, ouderen en mensen met psychische beperkingen) van informatie en advies om te zorgen dat zij in hun adviserende en belangenbehartigende rol een gesprekspartner zijn richting gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders.

Stevige opdracht
De gemeente krijgt een stevige en omvangrijke opdracht. De extramurale begeleiding wordt gedecentraliseerd naar de Wmo. Het betreft de individuele en groepsbegeleiding. Ook het vervoer van en naar begeleiding gaat van de AWBZ naar de Wmo. Bovendien worden kortdurend verblijf, het gebruik van hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ gedecentraliseerd. Door deze overheveling krijgen gemeenten een grote verantwoordelijkheid t.a.v. kwetsbare burgers. 'Recht op zorg' wordt vervangen door de compensatieplicht van gemeenten. De manier waarop de gemeente de uitbreiding van de Wmo gaat vormgeven is aan hen. Dit biedt lokaal nieuwe mogelijkheden maar er zijn ook oprechte zorgen.

Kansen en zorgen
Een belangrijk uitgangspunt vanuit de cliënten/patiëntenbeweging en de Wmo-raden is de eigen regie. Cliënten moeten zoveel mogelijk de ruimte en middelen ontvangen om zelfredzaam te zijn. Ze moeten zelf kunnen (blijven) bepalen op welke manier zij willen leven en welke waardevolle bijdrage zij kunnen leveren aan de maatschappij. De bij het programma betrokken organisaties zien kansen voor de ontwikkeling van een goed begeleidingsaanbod bij deze decentralisatie. Zoals ondersteuning dicht bij huis, een integrale aanpak en ontschotting binnen en tussen de gemeenten en zorg/welzijnsinstanties. Er zijn echter ook grote zorgen. Heeft de gemeente voldoende kennis van de behoeften en wensen van de nieuwe doelgroepen? Omdat er met de decentralisatie een forse bezuiniging plaatsvindt, is er grote zorg dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in zorgvuldige begeleiding.

Ondersteuning bij lokale en regionale processen
Voor lokale belangenbehartigers vanuit gehandicapten/patiëntenbeweging, ouderenorganisaties en leden van Wmo-raden ligt er een groot karwei om in alle fases van dit transitieproces de stem van de mensen die het betreft te laten horen. Omdat het gaat om een grote verandering en er forse belangen op het spel staan en iedere lokale situatie anders is wordt er vanuit het programma zoveel mogelijk ondersteuning op maat geboden.

Wat doet het programma?
• Mijlpaalbijeenkomsten
Er worden door het hele land gedurende de programmaperiode bijeenkomsten gehouden waarbij belangenbehartigers en leden van Wmo-raden inhoudelijk worden bijgepraat over de transitie, over de feiten en cijfers van de doelgroep en de relevante spelers in het veld. Daarnaast komen er bijeenkomsten rond de thema’s inkoop en de extramurale begeleiding in de Wmo-beleidscyclus.

• Netwerkbijeenkomsten
Regionale/lokale belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen bijeenkomsten organiseren waarbij ruimte is voor uitwisseling, het delen van ervaringen en het benutten van elkaars inzichten. Binnen deze bijeenkomsten is het mogelijk om aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen. Programma-adviseurs kunnen de bijeenkomst inhoudelijk mee voorbereiden, begeleiden, informatie geven en waar nodig ervaringsdeskundigen uitnodigen.

• Procesbegeleiding
Regionale/lokale belangenbehartigers en Wmo-raden worden - op aanvraag- ondersteund door programma adviseurs -bij het in kaart brengen van de wensen/behoeften van cliënten. Daarnaast wordt vanuit het programma samen met de betrokkenen gekeken hoe er samenhang en afstemming ontwikkeld kan worden in de belangenbehartiging vanuit het oogpunt samen sterk. De lokale situatie, reeds lopende processen en structuren zijn leidend. Daarnaast kunnen regionale/lokale belangenbehartigers en Wmo-raden advies krijgen hoe zij in de gesprekken met de gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders kunnen opereren. Ook wordt inhoudelijke ondersteuning geboden op het terrein van zorginkoop en de Wmo-beleidscyclus.

• Delen van goede voorbeelden
Er zijn op diverse plekken in het land al diverse goede voorbeelden van goed functionerende extramurale begeleiding. Ook zijn er nieuwe vormen in ontwikkeling. Deze worden tijdens de programmaperiode op diverse manieren (website, workshops, netwerkbijeenkomsten) met belangenbehartigers en leden van Wmo-raden gedeeld zodat zij deze kunnen benutten in hun lokale praktijk.

• Schriftelijke/digitale informatie
Regionale/lokale belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief (aanmelden via: secretariaattransitie2@cg-raad.nl) of via de kanalen van hun eigen organisatie informatie ontvangen. Tevens worden er hand-outs gemaakt rond bepaalde thema’s.

• Inzicht in de gevolgen
Door het decentralisatieproces te monitoren krijgen we inzicht in wat de decentralisatie betekent op het niveau van de cliënt. Krijgt de cliënt passende begeleiding, welke goede voorbeelden kunnen dienen ter inspiratie, welke knelpunten ervaren mensen? Hiertoe worden ervaringen verzameld van cliënten. Deze ervaringen vormen de input voor het proces van belangenbehartiging en burgerparticipatie.


Transitiebureau
Vanuit het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt nauw samen gewerkt met het Transitiebureau. Het ministerie van VWS en de VNG hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de decentralisatie goed te laten verlopen. Voor de periode 2011 tot en met 2014 is daarom gezamenlijk het Transitiebureau Begeleiding opgericht om gemeenten, aanbieders en cliënten(organisaties) voor te bereiden en te ondersteunen. Het Transitiebureau wordt gevormd door medewerkers van het ministerie van VWS en de VNG. Het Transitiebureau biedt gemeenten, welzijn- en zorgaanbieders en cliënt- en patiëntorganisaties een gereedschapskist aan en faciliteert het lokale transitieproces.

Meer weten?
Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten die plaatsvinden vanuit het programma mailt u dan naar secretariaattransitie2@cg-raad.nl en u wordt op de verzendlijst geplaatst.

Ondersteuning nodig?
Bent of wilt u aan de slag en heeft u ondersteuning nodig? Neemt u dan contact op met het secretariaat transitie (telefoon 030- 282 3177) en deze zorgt dat u in contact wordt gebracht met een adviseur die in uw regio actief is.


Social media

Poll

Heeft u op 19 maart uw stem uitgebracht?