050 - 727 15 00

Subsidie gehonoreerd voor organiseren mini-symposium Positieve Gezondheid

Subsidie gehonoreerd voor organiseren mini-symposium Positieve Gezondheid

Afgelopen december heeft Zorgbelang Drenthe een subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW. We hebben daarbij geld aangevraagd om een mini-symposium te organiseren voor inwoners van de provincie Drenthe. Met het mini-symposium willen we patiëntenorganisaties en hun achterban kennis laten maken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Onlangs hebben we gehoord dat deze subsidie is gehonoreerd. Dit betekent dat we het voorgestelde projectplan kunnen uitvoeren.

Mini-symposium Positieve Gezondheid

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de gezondheidszorg vragen om meer eigen regie van inwoners. Graag willen we cliënten/patiënten in Drenthe ervan bewust maken dat zij meer eigen regie mogen nemen en hoe zij dat kunnen doen. Wat heeft men nodig om een betekenisvol leven te leiden? En wat kan men doen om de eigen ervaren gezondheid te versterken? De inzet van Positieve Gezondheid kan hierbij helpen.

Veel inwoners zijn echter nog niet bekend met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit geldt ook voor cliënten en patiënten in Drenthe. Hierdoor is het voor hen soms lastig om zelf het initiatief te nemen om een gesprek aan te gaan over wat zij nodig hebben voor een betekenisvol leven. Men voelt zich niet altijd in staat om zelf te beslissen, wat hun autonomie kan aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat er oplossingen worden geboden die niet aansluiten bij wat de cliënt/patiënt op dat moment nodig heeft. Dit is niet bevorderlijk voor de ervaren gezondheid.

Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat cliënten/patiënten zich ervan bewust zijn dat ze meer eigen regie mogen nemen. En dat zij, waar nodig ondersteund worden in hoe zij zelf regie kunnen voeren over hun eigen situatie, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van Positieve Gezondheid. De patiënten- en cliëntenorganisaties in Drenthe kunnen een belangrijke rol spelen om deze patiënten/cliënten kennis te laten maken met Positieve Gezondheid. Deze organisaties kunnen cliënten/patiënten informeren over het belang van het vergroten van zelfregie en hoe Positieve Gezondheid daarbij kan helpen. Voordat deze organisaties hier echter een (effectieve) ambassadeursrol in kunnen spelen, is het van belang dat deze organisaties eerst zelf Positieve Gezondheid omarmen. Om dit te faciliteren en versnellen gaan we een mini-symposium organiseren voor deze organisaties en hun achterban. Enerzijds om deze organisaties te informeren over de meerwaarde van de inzet van Positieve Gezondheid, anderzijds om de organisaties met elkaar in contact te brengen, zodat kennis en ervaring blijvend uitgewisseld wordt. Het Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) biedt een omgeving waarbinnen de samenwerking verder vorm kan krijgen en voorgezet kan worden na afloop van het mini-symposium.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidie aanvraag en het mini-symposium kunt u contact opnemen met Rolinde Alingh (r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl).

Meer nieuws over Positieve Gezondheid

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland