Raad van Toezicht / Bestuur

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van Zorgbelang Drenthe door de Raad van Bestuur. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement. Ook volgt de Raad van Toezicht de Governance Code Sociaal werk. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij een beroep doen op een vaste onkostenvergoeding van € 75,= en vergoeding van reiskosten voor bijeenkomsten waar hun aanwezigheid gewenst is. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in het reglement-Raad-van-Toezicht. 

Samenstelling

  • Gea Smith-Bults (voorzitter)
  • Rámon Verstrate
  • Bas van der Ven
  • Nicole Liefers-Proce
  • Cees Wierda

Klik hier voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht, 2016


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit één persoon: bestuurder-directeur Jan van Loenen. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van bestuur/Directiestatuut