Raad van Toezicht / Bestuur

Raad van Toezicht / Bestuur

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op een adequate besturing van Zorgbelang Drenthe door de Raad van Bestuur (RvB). De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en het reglement. Ook volgt de RvT de Governance Code Sociaal werk. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De leden van de RvT ontvangen een vacatievergoeding van:
- € 225,= per reguliere vergadering van de RvT voor de voorzitter en
- € 150,= voor ieder lid per reguliere vergadering van de RvT, alsmede hun plaatsvervanger.

Tevens kunnen zij een beroep doen op een vergoeding van reiskosten voor reguliere vergaderingen van de RvT of voor bijeenkomsten waar hun aanwezigheid bij gewenst is.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in het reglement-Raad-van-Toezicht.
De regeling met betrekking tot de vacatiegelden vindt u in het overzicht regeling vacatiegelden Raad van Toezicht Stichting Beheer Zorgmissie.

Tevens benoemt de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit één persoon: bestuurder-directeur Jan van Loenen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van bestuur/Directiestatuut

Samenstelling Raad van Toezicht