Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Organisatie

Als maatschappelijke organisatie streeft Zorgbelang Drenthe naar transparantie in toezicht en bestuur en voert daarom een open dialoog met haar 'maatschappelijke aandeelhouders'. Het bestuur van Zorgbelang Drenthe is ingericht conform de uitgangspunten van de governancecode van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Visie en missie

Zorgbelang Drenthe is – vanuit een onafhankelijke positie – belangenbehartiger van alle inwoners van Drenthe die gebruik maken van zorg. En dat doen 500.000 inwoners met enige regelmaat, want iedereen moet wel eens naar de huisarts, apotheek of ziekenhuis.

Er zijn ook mensen die vaak gebruik maken van zorg en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld chronisch zieken of ouderen. Deze kwetsbare groepen hebben extra aandacht nodig.
Voor al deze betrokken burgers, fungeert Zorgbelang Drenthe als stem van de zorgconsument.

Zorg is voor mensen de belangrijkste voorziening om in een dorp, stad of provincie te willen wonen, werken en leven. Zorgbelang Drenthe gaat regelmatig met inwoners uit de Drentse dorpen/wijken/steden in gesprek om te vernemen hoe zij de zorg ervaren en of willen verbeteren zodat de zorg voor alle inwoners van Drenthe ook in de toekomst beschikbaar en bereikbaar blijft. Met behulp van deze informatie gaan wij in gesprek met overheden, zorgaanbieders en verzekeraars om de kwaliteit van zorg en zorgvoorzieningen te verbeteren vanuit het oogpunt en in het belang van de consument. Denk hierbij aan:

 • beschikbaarheid van huisartsen, bijvoorbeeld in Zuidoost Drenthe
 • toekomst van ziekenhuizen, die zich steeds meer specialiseren en concentreren
 • spoedeisende en acute zorg, waarbij ambulances op tijd in het juiste ziekenhuis zijn
 • nieuwe concepten zoals het ‘zorgwinkelcentrum’
 • innovatie, thuistechnologie e.d.
 • wijzigingen zorgverzekeringswet, verschuivingen van AWBZ naar WMO

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van Zorgbelang Drenthe door de Raad van Bestuur. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij een beroep doen op een vaste onkostenvergoeding van € 75,= en vergoeding van reiskosten voor bijeenkomsten waar hun aanwezigheid gewenst is.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn geregeld in het reglement-Raad-van-Toezicht.

Samenstelling

 • Gea Smith-Bults (voorzitter)
 • Rámon Verstrate
 • Bas van der Ven
 • Nicole Liefers-Proce
 • Cees Wierda

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit één persoon: bestuurder-directeur Jan van Loenen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van bestuur/Directiestatuut