050 - 727 15 00

Dit zijn de plannen van de politieke partijen voor de zorg

Dit zijn de plannen van de politieke partijen voor de zorg

Dit zijn de plannen van de politieke partijen voor de zorg

Wat willen de verschillende politieke partijen met de zorg? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma's voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om het eigen risico, marktwerking, verpleeghuizen, abortus en euthanasie.

Eigen risico

VVD: Behouden, maar op termijn vervangen met een eigen bijdrage per behandeling. Vrijwillig te verhogen in ruil voor een lagere zorgpremie.
PVV: Voor iedereen afschaffen.
CDA: Voor gelijk houden eigen risico.
D66: Behouden, maar voor een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar. In totaal dus maximaal 400 euro per jaar.
GroenLinks: Afbouwen. Zorgpremie fors verlagen.
SP: Afschaffen.
PvdA: Eigen risico en vrijwillig eigen risico stapsgewijs afschaffen.
ChristenUnie: Behouden, maar wel spreiden door medische behandelingen in categorieën in te delen.
PvdD: Afschaffen.
SGP: Behouden. Mogelijkheid tot kiezen voor hoger vrijwillig eigen risico in ruil voor forse premieverlaging.
DENK: Afschaffen.
50PLUS: Terugbrengen naar 200 euro. Kijken of volledige afschaffing mogelijk is.
Forum voor Democratie: Verlagen naar 200 euro.

Marktwerking

VVD: Voor, maar mag niet doorschieten. Marktwerking mag geen doel op zich zijn.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
CDA: Voor minder marktwerking en meer samenwerking.
D66: Voor, maar is op dit moment te vrij. Voor 'echte' marktwerking op basis van alle relevante kosten. Nieuwe balans tussen marktwerking en samenwerking in de zorg.
GroenLinks: Tegen. Marktwerking afschaffen.
SP: Tegen. Marktwerking afschaffen.
PvdA: Tegen. De huidige marktwerking is doorgeschoten en beloftes zijn niet waargemaakt.
ChristenUnie: Voor minder marktwerking.
PvdD: Tegen marktwerking.
SGP: Voor marktwerking.
DENK: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
50PLUS: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
Forum voor Democratie: Geen expliciet standpunt in verkiezingsprogramma, maar voor concurrerende arbeidsvoorwaarden.

Verpleeghuizen

VVD: Kwaliteit in verpleeghuizen verbeteren. Strakke afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuizen over onder meer nieuwe vormen van zorg, digitale ondersteuning en om- en bijscholing van medewerkers.
PVV: Werkdruk in verpleeghuizen verlagen. Administratie door zorgmedewerkers in verpleeghuizen automatiseren, standaardiseren of afschaffen. Eén tarief in thuiszorg en verpleeghuis. Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken creëren.
CDA: Aantal verpleeghuizen uitbreiden.
D66: Verouderde verpleeghuizen moderniseren. Pilot voor logeerzorg als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis om de mantelzorger even te ontzien. Zorg buiten het verpleeghuis,
maar het verpleeghuis blijft een optie voor ouderen die intensieve zorg in een zorginstelling nodig hebben.
GroenLinks: Investeren in extra verpleeghuisplekken.
SP: Wachtlijsten voor verpleeghuizen tegengaan. Keuze tussen goede zorg thuis of een plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis.
PvdA: Zorg en omstandigheden in verpleeghuizen verbeteren. Meer en beter opgeleid personeel en meer geld en aandacht voor welzijnswerk in verpleeghuizen. Structureel investeren in salarissen, werkomstandigheden en perspectief van zorgmedewerkers in verpleeghuizen. Verpleeghuiszorg aan huis leveren.
ChristenUnie: Verpleeghuissector ontlasten door 1 miljard euro te investeren in ouderenhofjes en generatiewoningen. Meer verpleeghuisplekken. De capaciteit voor gespecialiseerde
(medische) verpleeghuiszorg centraal gereguleerd houden.
PvdD: Terugdringen lange wachtlijsten. Meer en kleinschaligere verpleeghuizen bouwen. Kwalitatieve en voldoende zorg thuis als optie.
SGP: Wachtlijsten terugdringen. Meer woonvoorzieningen voor ouderen die kwetsbaarder worden, maar nog geen verpleeghuiszorg nodig hebben. Landelijke en meerjarige afspraken over het realiseren van huisvesting voor zowel ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen als
verpleeghuisplekken.
DENK: Wettelijk minimum van twee gekwalificeerde zorgmedewerkers per acht patiënten in een verpleeghuis invoeren. Stimuleren dat mensen als verzorgende in een verpleeghuis werken.
50PLUS: Zorg dichtbij organiseren, zodat verpleeghuiszorg thuis kan plaatsvinden.
Forum voor Democratie: In stand houden en waar mogelijk uitbreiden.

Abortus

VVD: Schrappen van de beraadtermijn voor abortus en abortuspil beschikbaar maken bij de huisarts.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
CDA: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
D66: Voor. Abortuswet verbeteren. Abortuspil bij huisarts beschikbaar maken. Abortus uit strafrecht halen. Blijven vergoeden. Intimidatie bij abortusklinieken aanpakken.
GroenLinks: Voor. Abortus uit strafrecht halen. Abortuspil beschikbaar maken bij huisarts en anticonceptie in het basispakket. Toegankelijke hulpverlening. Optreden tegen demonstranten bij abortusklinieken.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdA: Voor. Abortuspil bij de huisarts beschikbaar stellen. Verwijderen uit Wetboek van Strafrecht.
ChristenUnie: Tegen abortus. Inzetten op sterke verbetering en borging van begeleiding en onafhankelijke counseling. Aandacht voor achterliggende factoren, zodat alternatieven kunnen worden besproken. Goede nazorg. Abortus niet normaliseren.
PvdD: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
SGP: Tegen. Huidige Abortuswet afschaffen. Aantal abortussen verminderen.
DENK: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
50PLUS: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
Forum voor Democratie: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.

Euthanasie

VVD: Voor de mogelijkheid voor iedereen om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens zorgvuldige procedures en eisen gebeurt. Meer transparantie van artsen over hun opvattingen over euthanasie. Het Groninger Protocol uitbreiden, waardoor euthanasie voor kinderen tussen de één en twaalf jaar onder zeer strikte zorgvuldigheidseisen mogelijk wordt.
PVV: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
CDA: Geen expliciet standpunt in verkiezingsprogramma, maar meer ruimte en tijd voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is.
D66: Voor beëindigen leven bij voltooid leven. Zorgvuldigheid voorop. Speciaal opgeleide hulpverlener aanstellen. (Bij)scholing voor artsen over euthanasie.
GroenLinks: Voor zelfbeschikking bij het levenseinde. Eigen oordeel weegt zwaar. Verankeren in wet.
SP: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
PvdA: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
ChristenUnie: Tegen.
PvdD: Voor euthanasie na zorgvuldig traject. Meer aandacht voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
SGP: Tegen. Euthanasiewet intrekken en aantal euthanasiegevallen verminderen.
DENK: Geen standpunt in verkiezingsprogramma.
50PLUS: Voor euthanasie bij voltooid leven.
Forum voor Democratie: Steunen keuze voor euthanasie bij voltooid leven en ondraaglijk lijden. Huidige euthanasiewetgeving handhaven.

Bron: Nu.nl, 8 februari 2021

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland