Meldpunt Corona

Minister Bruins op bezoek bij de Drentse Zorgtafel

Drentse Zorgtafel; deelnemers; minister Bruno Bruins; VWS

Drentse Zorgtafel werkt samen aan goede zorg

13 november jl. bracht minister Bruno Bruins een bezoek aan Drenthe en meer specifiek aan de bijeenkomst van de Drentse Zorgtafel in Coevorden. Gesproken is hoe we de zorg in Drenthe ook in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar kunnen houden voor alle inwoners van Drenthe.

Wat is de Drentse Zorgtafel
De Drentse Zorgtafel is dit jaar, als initiatief van de Provincie Drenthe gestart met een gezamenlijk overleg waarbij, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter CdK Jetta Klijnsma en in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Jumelet, gesproken wordt over de toekomst van zorg in onze regio. Naast gemeenten, zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars maakt Zorgbelang Drenthe ook deel uit van de Drentse Zorgtafel. 

Opgave van de Drentse Zorgtafel
De zorg is flink in beweging. Dit heeft ook te maken met het feit dat de mensen ouder worden en hierdoor de vraag naar zorg verandert en toeneemt. In Drenthe hebben we te maken met een dunbevolkte en vergrijzende populatie. Door de veranderende en toenemende zorgvraag worden ook de zorgkosten in onze regio hoger. Belangrijk is dat de zorg nu, maar ook in de toekomst, voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moet blijven, daar is iedereen het wel over eens. Helaas is de huidige invulling van de zorginfrastructuur niet toekomstbestendig. De Drentse Zorgtafel maakt zich sterk dat er voor alle inwoners van onze regio ook in de toekomst, goede zorg in de directe leefomgeving, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is. 

Voorstellen
Toekomstbestendige zorg in Drenthe betekent ook andere en nieuwe soorten van zorg. In Drenthe zijn al verschillende (ver)nieuwe(nde) vormen van zorg ontstaan. Tijdens zijn bezoek aan de Drentse Zorgtafel heeft de minister dan ook een inkijkje gekregen in tien goede voorbeelden van zorg die in Drenthe al in de praktijk gebracht zijn. Ook zijn er drie nieuwe initiatieven naar voren gebracht waarbij De Drentse Zorgtafel een beroep doet op minister Bruno Bruins.

1. Naar een regionaal preventieakkoord
In Drenthe zijn er, qua gezondheidsproblematiek, verschillen. Bekend is dat er in sommige delen van Drenthe meer sprake is van een ongezondere leefstijl met o.a. als gevolg dat er in die omgeving een groter beroep op de zorg wordt gedaan. Om hier iets aan te doen pleit de Drentse Zorgtafel voor een regionaal preventieakkoord. Immers, iedere regio is verschillend. 

Minister Bruins gaf aan dat hij het een goed idee vindt. Landelijk wordt er ook al gewerkt aan een preventieakkoord. Hij gaf aan dat de Drents Zorgtafel eerst in kaart moet brengen wat er in Drenthe nodig is en dan met plannen komt. Vervolgens zal de minister kijken wat aanvullend nodig is. 

2. Intensieve samenwerking in de wijkverpleging
In het dunbevolkte plattelandsgebied van Drenthe komt het regelmatig voor dat meerdere zorgaanbieders, verschillende soorten zorg bieden aan één cliënt. Door o.a. krapte op de arbeidsmarkt is dit een knelpunt. Een oplossing kan zijn, dat de verschillende aanbieders voor elkaar zorg mogen leveren waardoor o.a. onnodige reistijd wordt voorkomen. Samen werken en elkaars zorg overnemen (efficiency): juiste zorg op juist plek met de cliënt die centraal staat.  Echter het huidige concurrentiemodel werkt het efficiënt inzetten van personeel over de organisaties heen tegen. De Drentse Zorgtafel en mede-initiator Zorgbelang Drenthe willen graag een pilot intensieve Samenwerking in de Wijkverpleging starten binnen de kaders van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Minister Bruins adviseert de Drentse Zorgtafel om eerst zelf met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te gaan praten om te kijken of er een oplossing te vinden is. Als dat niet lukt, mag de zorgtafel terugkomen bij de minister. 

3. Verbeteren regionale arbeidsmarkt
Goede zorg valt en staat met goed personeel. En goed personeel in de zorg is/wordt schaars. Daarom wil de Drentse Zorgtafel inzetten op zij-instromers. Eén van de knelpunten daarin is dat het voortraject van de benodigde opleiding niet vergoed wordt. Overstappen naar een baan in de zorg door zij-instromers is niet aantrekkelijk en daarbij zijn er te weinig opleidingsplaatsen en sluit de opleiding niet altijd goed aan bij de praktijk. De Drentse Zorgtafel pleit dan ook voor een intensievere samenwerking tussen het ministerie van VWS en het OCW. 

Minister Bruins geeft aan dat het probleem van zij-instromers niet typisch Drents is. De minister is wel bereid om met het ministerie van Onderwijs of het ministerie van Sociale Zaken naar de praktische knelpunten te kijken. 

Verhelderend
Tijdens de bijeenkomst werden door de deelnemers van de Drentse Zorgtafel goede voorbeelden van zorg en knelpunten aangegeven. Het is prettig dat minister Bruno Bruins van het ministerie van VWS zich goed laat informeren hoe de zorg in de regio naar de toekomst ingevuld kan worden. En ook met name dat hij zich realiseert dat de zorg in de regio en zelfs per regio anders ingevuld zou kunnen/moeten zijn en dat dit ook anders is dan in de randstad. Zorg is maatwerk! Het was een verhelderende bijeenkomst voor alle aanwezigen bij de Drentse Zorgtafel.

Download hier de 10 goede voorbeelden 'Drentse Zorgtafel werkt samen aan goede zorg'

Foto's met dank aan: Marcel J. de Jong

Meer informatie over de Drentse Zorgtafel en het bezoek van minister Bruno Bruins?
klik hier voor artikel RTVDrenthe, 13 november 2018
klik hier voor artikel DvhN

Klik hier voor meer nieuws

Deel dit artikel op: