Meldpunt Corona

Houtskoolschets acute zorg; zegen of zorg voor de regio

houtkoolschets acute zorg; acute zorg; toekomstbestendige zorg; ook in regio; regiozorg; zorgbelang drenthe; jan van loenen

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert, en daar moet de acute zorg op inspelen. Want ook in de toekomst is er goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg nodig. In de houtkoolschets acute zorg wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Maar wat betekent deze houtkoolschets acute zorg nu voor o.a. inwoners van de provincie Drenthe?
Lees hier de reactie van Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe, dé maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënt versterkt.

Jan van Loenen: 'De houtskoolschets lijkt vooral gericht op de (mogelijkheden in de) Randstad; de realiteit van de regio is een andere. Hoewel dunner bevolkt zijn de afstanden hier groter. Dat heeft consequenties voor de spreiding van hoogcomplexe en levensbedreigende acute zorg.
De noodzakelijke verbetering in de samenwerking tussen het medische en sociale domein kan alleen via een ontschot (financierings)stelsel. Gemeenten zijn momenteel armlastig en zullen beter gefaciliteerd moeten worden om hun taken in het sociale domein uit te voeren. Het voorkomen van acute zorg veronderstelt een actieve inzet op preventie; in de praktijk zien we perverse prikkels die productie belonen en geen 'bonus' voor een gezonde leefstijl en verantwoord gedrag opleveren. Bij het onderdeel wonen wordt voorbij gegaan aan de complete mismatch op de woningmarkt. De (eigen) woningvoorraad is in meer dan de helft van de gevallen niet levensfase bestendig en nieuwe woningen worden nog steeds niet op die manier gebouwd. En dan de betrokkenheid van de burger. In de concept amvb acute zorg (1 oktober 2019) staat dat (vertegenwoordigers van) inwoners in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij ingrijpende veranderingen in het zorglandschap. Informeren is wel het minste (en de laagste trap op de participatieladder); we leven inmiddels in 2020 waar (vertegenwoordigers van) inwoners invloed willen hebben op de besluitvorming. Deze houtskoolschets straalt 'oud denken' uit, zo van wij (bij VWS) weten wel wat goed is voor de inwoners in bijvoorbeeld Zuidoost Drenthe. Dit onderdeel is echt ver onder de maat in de houtskoolschets!'

'Het is positief om een verkenning naar de toekomstige inrichting van het acute zorglandschap te starten. Het huidige stelsel is niet toekomstbestendig. Concentratie van hoogcomplexe en levensbedreigende acute zorg is nodig om de gewenste kwaliteit te realiseren. Een goede regionale spreiding hiervan is dus belangrijk in de verdere uitwerking van de houtskoolschets.'

Klik hier voor meer reacties op de houtkoolschets acute zorg.

Meer nieuws

Deel dit artikel op: