Acute Zorg: Van deelbelangen naar gedeeld belang

Eind 2019 is Zorgbelang Drenthe door de RVS benaderd om input te leveren aan een advies over de toekomst van de acute zorg. Het advies "Van deelbelangen naar gedeeld belang" is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer. Mooi om onze bijdrage aan de totstandkoming ook terug te zien, o.m. in deze passage: "Wat is de rol van andere stakeholders? Regionale belangen moeten een belangrijke stem krijgen in de vormgeving van het acute zorgaanbod. Wanneer nabijheid en beschikbaarheid van acute zorg in het gedrang komen, moeten burgers en lokale bestuurders een stem krijgen in het nadenken over oplossingen. Dit kan in de praktijk betekenen dat er afgeweken moet kunnen worden van geldende kwaliteitseisen of dat de overheid of zorgverzekeraar meer geld moet betalen aan zorgaanbieders (beschikbaarheidsbijdrage) zodat acute zorg nabij en beschikbaar blijft voor alle burgers."

Jan van Loenen      Zorgbelang Drenthe
rvs; advies; raad voor volksgezondheid en samenleving; acute zorg; toegankelijkheid; zorgbelang drenthe; advies; rapport

De toegankelijkheid van acute zorg staat steeds meer onder druk door stijgende eisen aan kwaliteit en strakke financiële kaders. Verstedelijking, vergrijzing en het oplopende personeelstekort voeren de druk verder op. Ook de coronapandemie heeft laten zien dat de toegankelijkheid van acute zorg in het geding is. De vraag over de regie voor toegankelijke acute zorg is alleen maar belangrijker geworden.

Verschillende regiemodellen

Aan de hand van verschillende regiemodellen laat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - op verzoek van de Tweede Kamer -  in dit advies ‘Van deelbelangen naar gedeeld belang’ zien hoe regie gevoerd kan worden. En wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Afhankelijk van de geografische schaal van de problematiek en de belangen die hierbij spelen moet gezocht worden naar een geschikte regisseur die kan handelen vanuit het gedeeld belang. Soms is dat Rijksoverheid, maar ook regionale overheden, zorgverzekeraars of zorgverleners kunnen deze rol pakken.

Debat over de toekomst

Met dit advies wil de RVS een constructieve bijdrage leveren aan het debat over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de acute zorg, waarbij de publieke waarden geborgd worden en de legitimiteit van het overheidshandelen verbetert. Dit advies is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie en gesprekken met actoren die betrokken zijn bij de vormgeving van de inrichting van de acute zorg in Nederland. Vanwege de actualiteit is aan dit advies een epiloog toegevoegd ‘In het licht van corona’.

Meer lezen of het rapport downloaden, klik hier

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), 17 juni 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: